Thiago Faravallo Florencio, CEO do Gestor de Obras e do Construon